061-924-6396 , 061-956-3649

บริการตรวจสอบภายใน

บริการตรวจสอบภายใน

บริการงานด้านตรวจสอบภายในซึ่งแบ่งเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติการ การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบและการตรวจสอบบริหารงานและตรวจสอบเฉพาะเรื่องตามที่กิจการต้องการ โดยทีมงานตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ ลดความเสี่ยงในการทุจริต ลดข้อผิดพลาดในการทำงานและช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายละเอียดเนื้องาน และเงื่อนไขการบริการ

วัตถุประสงค์ของการให้บริการตรวจสอบภายใน

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรสามารถปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

  2. เพื่อส่งเสริมให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

  3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการกำกับกิจการที่ดี

  4. เพื่อให้ผู้บริหารในระดับต่างๆได้ใช้ผลงานตรวจสอบภายในสำหรับการสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

ขอบเขตของการให้บริการตรวจสอบภายใน

สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในระบบต่างๆขององค์กร

  • สอบทานและตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอและคำปรึกษาจากข้อมูลที่สอบทานรวมตลอดถึงทำหน้าที่ทดสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมขององค์กร
  •   จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
  •   เข้าร่วมประชุมหารือกัน สำหรับผลการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน

เรายินดีให้คำปรึกษา

โทร.061-924-6396 , 061-956-36490

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

บริการทำบัญชี ภาษี ปิดงบ แบบครบวงจร สนง.บัญชีคุณภาพครบวงจร ที่เดียวจบ ครบทุกเรื่องบัญชี ให้คำปรึกษาธุรกิจออนไลน์ ตรวจสอบบัญชีและภาษีแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ และประสปการณ์ที่ยาวนาน เรามีความมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพและเที่ยงตรง พร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเริ่มต้นธุรกิจของท่าน

ติดต่อเรา
ติดตามเรา

© 2020 By Media2Plus